Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU GOLDLY.PL

§ 1. Postanowienia ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego www.goldly.pl jest:
Goldly Boutique Monika Marcisz
ul. Marii Konopnickiej 76a
44-370 Pszów
NIP: 6472587659
REGON: 384405015

§ 2. Definicje:

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Bon podarunkowy– bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
1.2 Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
1.8 Produkt – rzecz lub usługa prezentowana w Sklepie, która może zostać dodana do zamówienia i stać się przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
1.9 Regulamin - to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej goldly.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.goldly.pl na rzecz Klientów.
1.10 Sklep - sklep internetowy, dostępny pod adresem www.goldly.pl
1.11 Sprzedawca – Goldly Boutique Monika Marcisz ul. Marii Konopnickiej 76a, 44-370 Pszów, NIP: 6472587659 , REGON: 384405015.
1.12 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.13 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 3. Zasady założenia konta: 

Do założenia konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji, w którym należy podać dane osobowe klienta. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

§ 4. Zasady realizacji umowy sprzedaży: 

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

  1. po rejestracji do swojego konta,
  2. bez konieczności zakładania konta.

2. W podsumowaniu zamówienia znajduje się informacja o całkowitym koszcie zamówienia. Od dodatkowych kosztach zamówienia klient zostaje poinformowany w trakcie składania zamówienia.
3. Przed złożeniem zamówienia klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu.
4. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Zamawiam” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży

§ 5. Zasady dokonywania płatności:

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

  1. przelewem na rachunek bankowy sklepu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
  3. gotówką przy odbiorze przesyłki,
  4. płatność bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 7.

2. W przypadku wyboru przedpłaty klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
3. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką podczas odbioru przesyłki.

§ 6. Zasady realizacji zamówienia:

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji za po złożeniu zamówienia.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie gdy pieniądze wpłyną na rachunek bankowy sprzedawcy.
3. Koszty dostawy pokrywa klient.
4. Koszty dostawy są wskazane na stronie sklepu internetowego, w formularzu zamówienia oraz zależą od wybranej przez klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
5. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Jeśli klient zauważy, że przesyłka jest uszkodzona ma prawo do sporządzenia protokołu szkody. Należy również niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji sprzedawcę. Nie sporządzenie odpowiedniego protokołu z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, jak również zwrotu towaru.

§ 7. Bon podarunkowy

1. Bon podarunkowy to dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. 
2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Bon podarunkowy może być wykorzystany jednorazowo.
4. Bony podarunkowe muszą zostać wykorzystane w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu.
5. Bon podarunkowy jest ważny przez okres trzech miesięcy od dnia jego sprzedaży. Okres ważności nie podlega zmianie.
6. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego wydawca nie zwraca różnicy.
7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonów podarunkowych przez klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
8. Wydawca ma prawo nie przyjąć bonu podarunkowego w sytuacji gdy:

  1. upłynął czas jego realizacji,
  2. bon jest nieczytelny. 

9. Kwota należna z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono bonem podarunkowym nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. W tej sytuacji użytkownik otrzyma od wydawcy nowy bon podarunkowy, o wartości zwracanego towaru. Bon będzie można wykorzystać w okresie trzech miesięcy, od dnia jego wydania.

§ 8. Reklamacje i zwroty 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@goldly.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Goldly Boutique Monika Marcisz, ul. Marii Konopnickiej 76a, 44-370 Pszów.
3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny, w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Goldly Boutique Monika Marcisz, ul. Marii Konopnickiej 76a, 44-370 Pszów wraz z paragonem i dołączonym formularzem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.goldly.pl.
4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.goldly.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy względem klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym sklepem.

  § 9. Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@goldly.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Goldly Boutique Monika Marcisz, ul. Marii Konopnickiej 76a, 44-370 Pszów.
2. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od Umowy Sprzedaży, jest on zobowiązany zwrócić produkt sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10. Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014 poza.827).

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl